rekisteriseloste

1. REKISTERIN NIMI
Ptvgym Tampere jäsenrekisteri

2. REKISTERIN PITÄJÄ
Myski Oy
Y-tunnus: 3358655-4
Pispalan Valtatie 91, 33270 Tampere

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään Ptvgym Tampere asiakassuhteiden hoitamiseen, jäsenen ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamiseen, markkinointiin sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös palveluiden kehittämiseen ja kohdentamiseen Ptvgym Tampere toimesta. Henkilötietoja käytetään kaikissa tilanteissa ainoastaan voimassa olevan lainsäädännön sallimalla tavalla. Jäsenellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Peruste henkilötietojen käsittelylle on sopimus rekisteröidyn ja Ptvgym Tampere välillä.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ, TIETOLÄHTEET JA TIETOJEN LUOVUTUS

4A. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaiden yksilöintitiedot nimi, hwenkilötunnus, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
Jäsenen ostamat ja/tai tilaamat palvelut
Maksureskontra
Loki kuntosalikäynneistä

Kaikki rekisteriin tallennettavat tiedot ovat salassa pidettäviä.
Kaikki tiedot säilytetään kuusi (6) vuotta lukien Ptvgym Tampere ja asiakkaan asiakassuhteen päättymisvuoden lopusta Kirjanpitolain 2. luvun 10. artiklan (30.12.1997/1336) määräämänä.

4B. REKISTERIN YLLÄPITOJÄRJESTELMÄT
WiseGym Oy


5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakas itse
Ptvgym Tampere kulunvalvontajärjestelmä
Ptvgym Tampere perintätoimisto


6. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
WiseGym järjestelmästä siirretään suoraan tietoa Ptvgym Tampere laskutuksen hoitavan kumppanin laskutusjärjestelmään. Rekisterinpitäjä ei muutoin luovuta tietoja ulkopuolisille lukuunottamatta poikkeuksia 1 ja 2. Tästä voidaan poiketa, mikäli viranomaistoimet tai lainsäädäntö niin edellyttää.
Poikkeus 1: Mikäli Ptvgym Tampere on tehnyt yrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, jonka nojalla yritys maksaa työntekijöilleen Ptvgym Tampere jäsenmaksun tai osan siitä, on Ptvgym Tampereella oikeus toimittaa yritykselle tämän sopimuksen puitteissa jäseneksi liittyneen yrityksen työntekijän käyntilokitiedot yrityksen niin pyytäessä.
Poikkeus 2: Kolmannen osapuolen toteuttama markkinointi, on Ptvgym Tampereella oikeus välittää jäsenten sähköpostiosoite ja puhelinnumero itsenäisenä rekisterinpitäjänä toimivalle markkinointi yritykselle.

7. TIETOJEN LUOVUTUS TAI SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai EU:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaaminen
8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
A. Manuaalinen aineisto
Paperiasiakirjat säilytetään valvotuissa tiloissa tai lukituissa kaapeissa. Asiakirjojen säilytystiloihin on pääsy ainoastaan Ptvgym Tampere henkilökunnalla.
B. Sähköinen aineisto
Asiakastietojärjestelmien käyttöoikeudet perustuvat henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin ja niiden käyttöä valvotaan. Käyttöoikeudet myönnetään ammattinimike- ja tehtäväkohtaisesti.
Tallennetut tiedot ovat salassa pidettäviä
Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

9. TARKASTUSOIKEUS
Asiakkaalla on Henkilötietolain 26–28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu. Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisesti osoitteeseen tampere@ptvgym.fi

​​​​​​​10. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).
Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena osoitteeseen
tampere@ptvgym.fi